ፍኖተ፣ዴምክራሲ፣የኢትዮጵያ፣አንድነት፣ድምፅ፣ራዲዮ፣አብዛኛው፣ጊዜ፣የሚያስተላልፈው፣፣መሰረቱም፣ምሶሶም፣ማገሩም፣ጣራውም፣የኢትዮጵያንና፣የኢትዮጵያን፣ህዝብ፣አንድነት፣ቀዳሚነቱን፣ተቀብሎ፣አስረግጦ፣ነው፣ከዚህ፣ያነሰ፣ጉዳይ፣ከኢህአፓ፣አይጠብቅም፣ሊጠበቅ፣አይገባም፣ነበር፣ነገር፣ግን፣በfebruary,7-2017 በክፍል፣፩፣ያስተላለፈው፣በየሡፍ፣ያሢን፣የተፃፈውን፣ጸረ-አማራ፣ድርሰት፣ይዘቱን፣አላማውን፣ሳይረዱ፣ሳያቁ፣በቅርጹ፣ብቻ፣መርቅኖ፣ለቦታና፣ለጊዜ፣እድል፣ሳይሰጡ፣ማንበቡ፣ማቅረቡ፣ከጥቅሙ፣ይልቅ፣ጉዳቱ፧ያመዝናልና፣የፅፉ፣መነሻው፣ሆነ፣መድረሻ፣ርካሽ፣ፀረ፣አማራ፣ፕሮጋንዳ፣ጥላት፣የመቅባት፣ድስኩር፣ነው፣እንደዚህ፣ያለውን፣የሰለቸ፣ድስኩር፣በጎንደር፣ላቃ፣ቢስ፣ድፋቅ፣ይባላል፣ስለምስራቅ፣አፍሪካው፣ጠበብት፣እመለስበት፣አለሁ፣ለፍኖተ፣ዴሞክራሲ፣የኢትዮጵያ፣አንድነት፣ድምፅ፣ራዲዮ፣ለሁላችን፣በሁላች፣የአንድነት፣ድምፅ፣ከመሆን፣መውረድ፣የለበትም፣ብየ፣ወደ፣ዋናው፣የፅሁፌ፣መነሻ፣ወደሆነው፣ወደ፣ጠበብት፣የሱፍ፣ያሰን፣ፅሑፍ፣ልመለስና፣የማንነት፣ጥያቄና፣የኢትዮጵያ፣አንድነት፣እጣ፣በሚለው፣ድርሰቱ፣የአማራውን፣ብሄተኝነት፣እንደረበሻቸው፣እንዳስጨነቃቸው፣በፍራቻና፣፣በጥላቻ፣ገልጸዋል፣ምንም፣አዲስ፣ግኝት፣አዲስ፣ነገር፣ባይሆንም፣የአማራው፣ብሄርተኝነት፣በኢትዮጵያ፣አንድነት፣ላይ፣የሚያመጣን፣ጣጣ፣መከራ፣በጥናት፣በምርምር፣የተደገፈ፣ውጤት፣ከሆነ፣አማራው፣አይተች፣የሚል፣እምነት፣የለኝም፣ውክልናም፣የለኝም፣ነገር፣ግን፣ለአምሳ፣ዓመታት፣አማራው፣ያልበላው፣እዳ፣እደኛነህ፣ስላሉት፣ያልሰራውን፣ወንጀል፣ወንጀለኛነህ፣ስላሉት፣የነበሩት፣ዛሬም፣በኦሮሞ፣በትግሬ፣በጉራጌ፣በሱማሌ፣ብሄርተኞች፣እየተሰቃየ፣ያለው፣ትችቱ፣ከትችነቱ፣አልፎ፣ለሌላ፣ዙር፣አጀንዳ፣ለመደፍ፣ከሆነ፣ጊዜው፣ያለፈበት፣የመሸበት፣የገለማ፣የቅጥረኛ፣የሆዳም፣የባንዳ፣ምሁራ፣የተለመደ፣ቅርሻት፣ነው፣ከእንግዲህ፣አማራው፣በማንነቱ፣ላይ፣በታሪኩ፣ላይ፣በአገሩ፣ላይ፣የሚጣልበት፣የሚመጣበትን፣ቅጣት፣ሆነ፣ጥቃት፣ዝም፣ብሎ፣አይቀበልም፣ይመክታል፣የምከታውም፣ደረጃዎችም፣በሶስት፣ይከፈላሉ። ፩-የእራስ፣ማዳንና፣ማደራጀት፣ምከታ፣ ፪-እራስን፣መክቶ፣ጠላትን፣መምታት፣ ፫-እራሥን፣እየመከቱ፣ጠላትን፣ማጥቃት፣መደምሰስ፣ይሆናሉ፣ከዚህ፣ደረጃ፣ላይ፣አማራው፣ሲደርስ፣የአማራው፣ከምድረ፣ገጽ፣አለመጥፋቱ፣ይረጋገጣል፣የኢትዮጵያም፣ተንሳኤ፣አይቀሬነቱ፣ብስራቱ፣ይነገራል፣ወጋገኑ፣ይታያል፣ያኔ፣ባንዳና፣ቅጥረኛ፣ሙሁራ፣የሚሉትን፣ከአገር፣በፊት፣ዴሞክራሲ፣የአገርን፣አንድነት፣በዴሞክራሲ፣በህዝብ፣አንድነት፣መመስረት፣የሚሉትን፣ዝባዝንኬዎች፣ቅጀት፣አማራው፣በአንድነት፣ከተደራጀ፣አቅሙን፣ከገነባ፣በጉልበቱን፣ሲተማመን፣በአማራውና፣በኢትዮጵያ፣ላይ፣ምን፣እንዳመጡበት፣እንዳደረሱበት፣ለወደፊትም፣ምን፣እንደሚያመጡ፣መመርመሩ፣መፈተሹ፣አቀርም፣አማራውም፣በልጆቹ፣በራሱ፣በታሪኩ፣በአገሩ፣ላይ፣ስለደረሰበት፣ስቃይ፣መከራ፣በደል፣ካሳ፣ፍርድ፣መጠየቁ፣አይቀርም፣ትክክለኛ፣ፍርድ፣ካላገኘ፣አማራው፣ለሚወስደው፣እርጃ፣የሚወሰነው፣በእራሱ፣በኢትዮጵያና፣በፈጣሪው፣የሚወሰን፣ይሆናል፣ባንዳ፣ቅጥረኛ፣አድርባይ፣ሙሁራ፣የመወሰን፣መብት፣አይኖራቸውም፣እና፣ከአጉል፣ዛዛት፣መብሰክሰክ፣መቀላመድ፣መወሻከት፣ከአሁኑ፣መቆጠቡ፣መልካም፣ነው፣ከምስራቅ፣አፍሪካው፣ጠበብት፣ከሸህ፣የሱፍ፣ያሰን፣ጋር፣ያለኝን፣ልዩነት፣በግልጽ፣አስቀምጣለሁ፣- ፩-በዴሞክራሲ፣አገር፣መመስረት፣በዚህ፣ላይ፣ከጠበብቱ፣ጋር፣እለያለሁ፣በምናውቃት፣ዓለም፣ውስጥ፣በዴሞክራሲ፣የተፈጠረ፣አገር፣አልነበረም፣የለምም፣አይኖርም፣ነገር፣ግን፣ያተፈጠረ፣አገርን፣በዴሞክራሲ፣መምራት፣ማስተዳደር፣ይቻላል፣ ፪-በሕዝብ፣አንድነት፣የአገር፣መፍጠር፣በዚህ፣ላይም፣በፍስፍናም፣ሆነ፣በፖለቲካ፣ከምስራቅ፣አፍሪካው፣ጠበብት፣ጋር፣ልዩነቴ፣ከባድ፣ነው፣በህዝብ፣አንድነት፣የተመሰረተ፣አገር፣ተምነታዊ፣(utopia)በሀሳብ፣በህልም፣ካልሆነ፣በእውን፣ተመስርቶ፣አያውቅም፣ለወደፊትም፣አይመሰረትም፣ነገር፣ግን፣በአገር፣አንድነት፣የተመሰረተ፣የህዝብ፣አንድነት፣ለዝተዓለም፣ነበረ፣ለዘላዓለም፣ይኖራል፣የአገር፣አንድነት፣ለህዝብ፣አንድነት፣አልፋ፣ኦሜጋ፣ነው፣ሰው፣ከመሬት፣በፊት፣ነው፣የተፈጠረ፣ካልተባለ፣በስተቀር፣ለሕዝብ፣አንድነት፣መሰረቱ፣ግድግዳው፣ማገሩም፣ጣራውም፣ምሶሶውም፣የአገር፣አንድነት፣ነው። ፫-የጠበብቱ፣ጠበብትነት፣ያላላዋል፣አማራ፣አለ፣የለም፣ከሚለው፣ውይይት፣ባሻገር፣የአማራው፣ብሄርተኝነት፣ከተጠናከረ፣ከማንም፣በላይ፣እኔ፣ነኝ፣ኢትዮጵያዊ፣ይላል፣በመጀመሪያ፣ጠበብቱ፣በኢትዮጵያዊነት፣በማንነታቸው፣ላይ፣ከፍተኛ፣ቀውስ፣ውስጥ፣እየሚዛግጡ፣እየሰመጡ፣ያሉ፣ይመስለኛ፣እንጂ፣ከኢትዮጵያውያን፣በላይ፣ኢትዮጵያዊ፣ኑሮ፣አያውቅም፣አይኖርም፣በእግጥ፣አማራው፣ልጆቹ፣ሲያሳድግ፣የግመል፣መጎተቻ፣ገመድ፣አስጨብጦ፣ሳይሆን፣ታደራርቦ፣ተሸራርቦ፣በተገመደ፣ኢትዮጵያዊ፣እትብትና፣ማተብን፣አስጨብጦ፣መሆኑ፣ማወቁ፣ለወደፊት፣ለሚነሱ፣ጠንቆችም፣ማረሚያ፣ይሆናል፣ተግሳጽ፣ለጠባይ፣ካልሆነ፣አራሚ፣ማናገር፣አያሽም፣ካልተገኘ፣ሰሚ፣እንዳይሆን፣ያልሆነ፣ልብ፣ወለደ፣ታሪክ፣ማንበቡ፣ይብቃ። ፬-ጠበብቱ፣አማራው፣አለ፣የለም፣የሚለውን፣ሃሳብ፣አንስቶዋል፣የደርግ፣ሹም፣በነበሩበት፣ጊዜ፣አማራ፣የሚባል፣ነገድ፣በኢትዮጵያ፣ውስጥ፣እንደ፣ነበረ፣እራሳቸው፣የሚመሰክሩት፣ሐቅ፣ነው።አማራው፣አለ፣የለም፣የሚለውን፣ሃሳብ፣የተቀበሉት፣ኢትዮጵያ፣በትግሬ፣ነፃ፣አውጭ፣ድርጅት፣ወራሪ፣ጦር፣እጅ፣ከወደቀች፣በኋላ፣ከሆነ፣ጠበብትነታቸውን፣መጠራጠሬ፣ነው፣ነጮች፣ምስጦፋ፣ከማል፣የሚባል፣የቱርክን፣ደደብ፣መሪን፣ቱርክን፣ማስደግ፣ማሰልጠን፣የምችለው፣የካቶሊክ፣ሀይማኖት፣ስትከተልና፣የነጩ፣ባህል፣ስትቀበል፣ነው፣ሲሉት፣እውነት፣መስሎት፣ሳይመረምር፣ሳያጠና፣ተቀብሎ፣በእስልምና፣ሀይማኖት፣በቱርክ፣ባህል፣ በህዝብ፣ላይ፣ያደረሰውን፣ወራዳ፣የግፍ፣ታሪክ፣እንደ፣ሚያውቁት፣አልጠራጠርም፣አማራው፣አለ፣የለም፣ብሎ፣ጥርጣሬ፣ለመፍጠር፣መሞከር፣የተጠራቀመን፣የአእምሮን፣ቆሻሻ፣ማስጠረጉ፣የሚከፋ፣አይመስለኝ፣ለጠበብቱ፣ትልቅ፣መርዶ፣አማራው፣ለዝተዓለም፣ነበረ፣አሁንም፣ይሄ፣ሁሉ፣መከራ፣እየወረደበት፣አለ፣ለዘለዓለም፣ይኖራ፣ከእንዲህስ፣ያበጠው፣ይፈዳ፣በእኔ፣እምነት፣እግዚአብሔር፣ምድርን፣ዘርግቶ፣በመጀመሪያ፣ከፈጠራቸው፣ነገዶች፣ውስጥ፣ጠበብቱንም፣ሆነ፣ሌሎችን፣የአማራው፣ጠላቶች፣ያስጎራቸውም፣ያንቀጥቅጣቸውም፣እንጂ፣አንዱና፣ዋነኛው ፣ነገድ፣የአማራው፣ነገድ፣ነው። ፭-የአማራው፣የኦሮሞ፣ብሄርተኞች፣ያቅም፣ግንባታ፣ውድድር፣ይዘዋል፣ላሉት፣ጠበብቱ፣ስንዴውን፣ከእንክርዳድ፣ዱቄትን፣ከአመድ፣መለየት፣የተሳናቸው፣ይመስላሉ፣አብዛኛው፣የኦሮሞ፣ብሄርተኛ፣አቅሙን፣የሚገነባው፣ኢትዮጵያን፣ከምድረ፣ገጽ፣ለማጥፋት፣እንደሆነ፣ጠበብት፣የሱፍ፣ያሲን፣አያውቁም፣ማለት፣ከደርግ፣እያሉ፣ከአብዛኞች፣የኦነግ፣አመራሮች፣ጋር፣አብረው፣አልሰሩም፣ማለቱ፣ይቀላን። ፮-ጠበብቱ፣የአማራ፣ብሄርትነት፣በሚል፣ቀረርቶአቸው፣አሰምተዋል፣የሸሁን፣ሚስት፣አወቅሽ፣አወቅሽ፣ሲሏት፣ቅዱስ፣ቁራንን፣በፍል፣ውሃ፣አጠበችው፣እንደሚባለው፣አማራ፣ሲተርት፣እንዲህ፣ይላል፣ደንቆሮ፣ሰው፣ደፋር፣ነው፣ከመጠምጠም፣በፊት፣መማር፣ይቅደም፣አማራው፣የውልሰኑን፣ሆነ፣የስታሊኑን፣የብሄር፣አፈራረጅ፣ሆነ፣አተረጓጎም፣ተቀብሎ፣አያውቅም፣አይቀበልም፣የሚቀበለው፣የብሄርን፣ትርጉም፣በግእዝ፣በአማረኛ፣በአገውኛ፣እንዲሁም፣በትግርኛም፣ጭምር፣ብሄር፣ማለት፣አገር፣አገር፣ማለት፣ብሄር፣፣መሆኑን፣ነው፣ስለዚህ፣የአማራው፣ብሄርተኝነት፣ኢትዮጵያዊነት፣ነው፣አማራውን፣ከብሄራዊነቱ፣ከኢትዮጵያዊነቱ፣ዝቅ፣አደርገውአለሁ፣ዝቅ፣ማለት፣አለበት፣የሚል፣መርገምተ፣አማራ፣ቢመጣም፣አማራው፣በኢትዮጵያዊነት፣በብሄራዊነት፣ክንዱ፣ይመክተዋል፣እንጂ፣በማንም፣ለማንም፣ኢትዮጵያዊነቱን፣አይነጠቅም፣አይሰጥም፣ሰለዚህ፣የአማራው፣የአቅም፣ግንባታ፣እራሱንና፣ኢትዮጵያን፣ለማዳን፣እንደሆነ፣ጠበብት፣የሱፍ፣ያሲን፣ምንም፣በአማራው፣ላይ፣የተንሸዋረረ፣የተዘበራረቀ፣አመለካከት፣ፍራቻ፣ጥላቻ፣ቢኖራቸውም፣አማራው፣ኢትዮጵያን፣የማይክድ፣መሆኑን፣እያወቁ፣ተገልብጠው፣ክስ፣በፍራቻ፣ያቀረበው፣አማራው፣አቅሙን፣ከገነባ፣ጉልበቱን፣ካጠናከረ፣ከማንም፣በላይ፣እኔነኝ፣ኢትዮጵያዊ፣ይላል፣ብለው፣ነው፣ከዚህ፣ላይ፣የጠበብት፣የሱፍ፣ያሲንን፣የዝቅተኝነት፣ስሜት፣የበታችነት፣ስሜቱ፣መድሀኒት፣ካልተሰጠው፣መድሀኒት፣አማራው፣ከአልፈለገለት፣ከእንደዚህ፣ያሉ፣ባይታውር፣ግለሰቦች፣አማራው፣መጠንቀቅ፣ያለበት፣ምክኒያቱ፣ሙት፣ይዞ፣ይሞታልና፣ደካማ፣ያዳክማል፣የሚለውን፣የአቮን፣መመሪያን፣ተቀብሎ፣እንጂ፣ይሄ፣የከሰረ፣ኢሰፓም፣ሆነ፣ሌሎችም፣አማራው፣እራሱ፣የመከላከና፣ኢትዮጵያን፣ከትግሬ፣ወራሪ፣ጦር፣ነፃ፣ለማውጣት፣የሚደረገውን፣ትግል፣ግማሽ፣ሥንዝር፣እንኳ፣ወደ፣ኋላ፣መጎተት፣አይችሉም፣ግን፣የየሱፍ፣ያሲን፣ዋናው፣ነጥቡ፣ያስተላፈው፣ፍኖተ፣ዴሞክራሲ፣የኢትዮጵያ፣አንድነት፣ድምጽ፣ራዲዮን፣ተጠቅሞ፣አማራውን፣በኢትዮጵያ፣ውስጥ፣ለሚገኙት፣ኢትዮጵያዊ፣ወንድም፣ወይም፣እህት፣ነገዶች፣የአማራው፣ነገድ፣ሀይሉን፣ካጠናከረ፣ከገነባ፣እኔ፣ብቻነኝ፣ኢትዮጵያዊ፣ብሎ፣የናንተን፣የኛን፣ኢትዮጵያዊነትን፣አይቀበል፣የሚል፣ዝቃጭና፣ርካሽ፣ጸረ፣አማራ፣ፕሮፖጋንዳው፣ነው፣ጠበብቱ፣ሆነ፣የጠበብቱ፣ርኩስ፣ሃሳብ፣ያሰራጩለትም፣ያልገባቸው፣ነገር፣አለ፣ቃየል፣አቤሊን፣ገደለው፣እንጂ፣አቤል፣ቃየልን፣አለመግደሉን፣ነው፣በእርግጥ፣የአማራው፣መደራጀት፣ጉልበቱ፣አቅሙ፣መጠናከር፣ሊያስፈራቸው፣ለያደናግጣቸው፣ሊያሸብራቸው፣የሚገባቸው፣ኢትዮጵያን፣ለማጥፋት፣ለመበታታን፣ጆከሮችን፣ሰባስቦ፣በአገር፣ላይ፣የካርታ፣ጭዋታ፣ለመጫወት፣ለሚፈልግ፣በርግጥ፣አማራው፣በአገር፣ላይ፣የካርታ፣ጨዋታ፣ሁልጊዜም፣ያፍራል፣አማራው፣ከተጠናከረ፣አንድነቱን፣አጠናክሮ፣ከተደራጀ፣ኢትዮጵያ፣ለማጥፋት፣የሚፈልግ፣ሁሉ፣በመጀመሪያ፣የአማራውን፣እሬሳ፣ተራምዶ፣ነው፣አማራው፣ከተደራጀ፣ልጁ፣በትግሬ፣ወረበላዎች፣ለክብ፣እየተደፈረች፣ወደ፣ገደል፣አይወረወሩም፣እንዳትወልድ፣የማምከኛ፣መርፌ፣አትወጋም፣በወራሪው፣በትግሬ፣ወታደር፣ተደፍራ፣ያረገዝውን፣ልጅ፣ወልዳ፣አታሳግም፣ወንድ፣ልጆቹም፣በማንም፣ግመል፣ጎታች፣አይሰለቡም፣አማራው፣አንድነቱ፣ከተደራጀ፣ከተጠናከረ፣እንኳንስ፣ልጆቹ፣በጎቹንም፣ማንም፣ማረድ፣አይችልም፣አማራውን፣ያረዱት፣እያረዱት፣ያሉት፣ለወደፊትም፣ለማረድ፣ካራቸውን፣እየሳሉበት፣ያሉት፣ሁሉ፣የአማራውን፣መጠናከር፣መፍራታቸው፣መስጋታቸው፣የተጠበቀ፣ነው። ፯-የጠበብቱ፣ፍራቻ፣የተለመደ፣የጸረ-አማራ፣የዘፈን፣ቅኝት፣እንጂ፣አማራው፣በፍጥነት፣እንዳይጠናከር፣እንዳይደራጅ፣በውጭም፣በውስጥም፣ጠላቶች፣ብዙ፣መሰናክሎች፣ተዘርግተውበታል፣ያልተጠበቀ፣ያልተለመደ፣እዳ፣ለጊዜው፣መልስ፣ያልተገኘለት፣ፈተና፣የአማራው፣ነገድ፣ሊሸከማቸው፣የማይችላቸው፣ከአቅሙ፣በላይ፣የሆኑ፣የአማራው፣ድርጅት፣ነኝ፣የሚሉ፣በአንድ፣ለሊት፣በአንድ፣ጀምበር፣ተፈጥረው፣የየድረ-ገጹ፣ፋኖ፣የነፃነት፣ታጋዮች፣የአማራው፣መሪ፣እኔነኝ፣ሰራዊት፣አለኝ፣እኔም፣ጉምዝ፣አማራውን፣አርዶ፣በላው፣ብየ፣መግለጫ፣ያወጣሁና፣ገንዘብ፣ላኩልኝ፣ወዘተ፣እያሉ፣የአማራውን፣አንድነት፣የሚበታትኑ፣አማራው፣የሚዘርፉ፣እንዳይጠናከር፣እቅፋት፣የሆኑ፣የኮምፒር፣ውስጥ፣ፋኖዎች፣ብዙናቸው፣ለጊዜው፣የአማራው፣ትግል፣አምበሳዎች፣ተኝተው፣ተቀምጠው፣መሪነቱ፣በጅቦች፣በውሾችና፣በዝንጆሮዎች፣ተይዞ፣ይታያል፣ይሄ፣ግን፣ለጊዜው፣ነው፣አንበሳዎች፣እስኪ፣ነሱና፣ነቁ፣ነው፣አምበሳዎች፣በውሻና፣በጅብና፣በዝንጀሮ፣መመራታቸውን፣ሲያውቁ፣ሲገባቸው፣አንበሳዎች፣ውሻውን፣ጅቡንም፣ዝንጆሮውንም፣ሰባብሮ፣ጥለው፣የአንበሳ፣መሪ፣ያወጣሉ፣ይፈጥራሉ፣ወጣቱም፣የደም፣እንጀራ፣እየበላ፣ያደገውን፣ደም፣ከሚያገሳው፣ደም፣ከሚያቀረሸው፣ደም፣ከሚዳፍቀው፣ከኢሰፓ፣ወጣት፣ጋር፣በመስመር፣ጥራት፣መለየት፣አለበት፣ሲለይ፣ነው፣የአንበሳዎች፣መንጋ፣የአንበሳ፣መሪ፣የሚፈጥሩት፣የሚወጡት፣የአማራውም፣ትግል፣በአስተማማኝ፣ለድል፣የሚደርሰው፣ለኢትዮጵያ፣ነፃነትና፣አንድነት፣ለሚደረገው፣ትግል፣አማራው፣ጉልበት፣ክንድ፣ትክሻ፣ነው፣እንጂ፣ለኢትዮጵያ፣ነፃነትና፣አንድነት፣አማራው፣ደሙን፣አፈሰሰ፣ያፈሳን፣አጥንቱን፣ከሰከሰ፣ይከሰክሳል፣ህይወቱን፣ሰዋ፣ይሰዋን፣እንጂ፣ለኢትዮጵያ፣ነፃነት፣አንድነት፣ጠንቅ፣እንዳልነበረ፣እንዳልሆነ፣እማይሆን፣ጠበብት፣የሱፍ፣ያሲንና፣የፍኖተ፣ዴሞክራሲ፣ራዲዮ፣አዘጋጆች፣ምስክርታቸው፣ቢነፍጉትም፣ጣሊያን፣ሌሎች፣ጠላቶችም፣የመሰከሩለት፣ነው፣ኢትዮጵያም፣ምስክሩ፣ሁና፣ታሪክም፣ትመሰክርለት፣አለች፣ዳኛ፧ሁና፣ትፈርድለት፣አለች። ፰-ጠበብት፣የሡፍ፣ያሲን፣የአማራው፣መደራጀት፣ለኢትዮጵያ፣ጠንቅ፣ነው፣ለማለት፣ደፍረዋ፣ተዳፍረዋልአይን፣የራሷን፣ጉድፍ፣ሳታይ፣የሌላውን፣ጉድፍ፣ታያለች፣ነውና፣አፋር፣ከሁለት፣በላይ፣ነፃ፣አውጭ፣ድርጅቶች፣አሉት፣በደርግ፣እና፣በወያኔ፣በሻቢያ፣የተደራጁ፣እነዚህ፣የአፋር፣ነፃ፣አውጭ፣ድርጅቶች፣ለኢትዮጵያ፣ጠንቅ፣ሳይሆኑ፣የአማራው፣ድርጅቶች፣ብቻ፣ናቸው፣ጠንቅ፣የሚሆኑ፣ማለት፣ከአንድ፣ጠበብት፣አይጠበቅም፣ከአንድ፣ጀሮ፣ጠቢ፣እንጂ። ፱-ጠበብቱ፣አማራው፣አለ፣ወይም፣የለም፣ከሚለው፣ውይይት፣ባሻገር፣የሚል፣ሀረግ፣በድርሰታቸው፣ላይ፣ደጋግመው፣አስፍሯል፣የአማራው፣ነገድ፣የለም፣ሲል፣የነበረው፣የሚለው፣የባንዳ፣ልጅ፣ባንዳው፣የአድዋው፣መወለድ፣መስፍን፣ወልደማሪያም፣ብቻ፣ነው፣ሌላው፣የባንዳ፣ልጅ፣ባንዳው፣ዋለልኝ፣መኮነንና፣ሌሎቻችሁ፣እማ፣ጨቋኝ፣ብሄር፣በሚል፣ወንጀል፣ወንጅላችሁት፣በሻቢያ፣በወያኔ፣በኦነግ፣በመኢሶንና፣በደርግ፣የተገደለው፣እየተገደለው፣ያለው፣የዘር፣ማጥፋት፣የዘር፣ማፅዳ፣ወንጀል፣የተፈጸመበት፣እየፈጸሙበት፣ያለው፣በለለ፣ነገድ፣ከሆነ፣የአፋሪቱ፣ጠንቋ፣ጠበብቱ፣አሳስታቸው፣ከሆነ፣የትግሬቱ፣ጠንቋን፣ቢጠይቁ፣አማራ፣አለ፣ወይ፣ብለው፣እዎ፣ሀድጊ፣አማራይ፣ሞልቷል፣ብላ፣መልስ፣እንደምትጥ፣ግልጽ፣ነው፣የአፋርን፣ግመልን፣ቢጠይቁ፣ግመሉ፣ባንዳ፣ካልሆነ፣የአማራው፣ነገድ፣እንደነበረ፣እንዳለ፣እንደሚኖር፣በቁጥርም፣30-40 ሚሊዮን፣እንደሚደርስ፣ይነግረወታል፣ብሎ፣መልስ፣እንደሚሰጥ፣አልጠራጠርም። ፲-ጠበብቱ፣በድብቅ፣ጹሁፋቸው፣ብቻ፣አልቀሩም፣የኖርዎይ፣የኢህአፓ፣ቅርጫፍ፣ 2-18-2017ዓም፣ጠርቶ፣በነበረው፣ስብሰባ፣ላይ፣በተጋብዥነት፣ተገኝተው፣ሲወሽክቱም፣ተደምጠዋል፣እንዲሁም፣አንድ፣ጥቁር፣ገቢያ፣ከወራጃ፣ወይም፣ከጉዲፈቻ፣የተገዛ፣ትግሬ፣ይሁን፣ኦሮሞ፣ጉራጌ፣ሀዲያ፣ወይም፣ሌላ፣ከየሱፍ፣ያሲን፣ጋር፣ሁኖ፣በአማራው፣ላይ፣ቅርሻቱ፣ሲያቀረሽ፣ውሏል፣ሁለቱም፣በአማራው፣ላይ፣ቢያለቅሱም፣የተለመደ፣የሀሰት፣የጥላቻ፣እልቅሶ፣ስለሆነ፣ችግር፣የለብኝም፣ነገር፣ግን፣ለእነሱ፣ማልቀሻ፣ዳስ፣ከጣለ፣ድንኳን፣ከዘረጋው፣አዳራሽ፣ከከፈተው፣ጋር፣ነው፣የኖርዎዩ፣የኢህአፓ፣ቅርጫፍ፣አባላት፣ጸረ-አማራ፣የሆነ፣የመነጋገሪያ፣ነጥብ፣አዘጋጅቶ፣ስብሰባ፣ያዘጋጁት፣እውነተኛ፣ኢህአፓ፣አባላት፣ላይሆኑ፣ይችላሉ፣ኢህአፓን፣ለጥገኝነት፣መጠየቂያ፣የሚጠቀሙበት፣ወይም፣የደም፣ረጋጩ፣የአንጃ፣ቅሬት፣ካልሆኑ፣እንዲያቁት፣የሚገባቸው፣ሊያከብሩትና፣ሊጠብቁት፣የሚገባቸው፣ትልቅ፣አብይ፣ጉዳይ፣አለ፣ኢህአፓ፣የተመሠረተው፣የተገነባው፣በሁሉም፣ዘሮች፣በደም፣ጭማቂ፣እንጂ፣በደም፣አተላ፣አለመሆን፣ግልጽ፣እንዲሆንላቸው፣ያስፈልጋይ፣ለአንዴም፣ለሁሌም። ፲፩-የጠበብቱም፣ጸረ-አማራ፣ዲስኩር፣ከፍኖተ፣በኖርዎዩም፣አልቀረም፣በአሲባም፣ድረ-ገጽ፣ተለጥፎአለ፣አሲባም፣በድረ-ገጹ፣አጉራ፣ዘሎ፣ከተመሰረተበት፣አላማ፣ተንሸራቶ፣ከመንገዱ፣ወጥቶ፣ያነን፣ቀይ፣መስመር፣ለማለፍ፣እየጋለበ፣ነው፣ችግሩ፣ግን፣ልጓሙን፣ለቆ፣ቀዳማውን፣ይዞ፣ፈረስን፣ለመጋለብ፣መሞከር፣አወዳደቁን፣ማክፋት፣ነው፣አሲባ፣አማራነት፣ኢትዮጵያዊነት፣አይደለም፣ብሏል፣ዋው፣እድገት፣ማለት፣ይህነው፣ለኢትዮጵያ፣መቆም፣ማለት፣አማራነት፣ናይጀሪነት፣አይደለም፣አማራነት፣መንጎሊያነት፣አይደለም፣አማራነት፣ቻይናነት፣አይደለም፣ወዘተ፣አሲባዎች፣ወደዱም፣ጠሉም፣ትግሬነትም፣ከወያኔ፣ውጭ፣ኢትዮጵያዊነት፣ነው፣ኦሮሞነትም፣ከኦነግ፣ውጭ፣ኢትዮጵያዊነት፣ነው፣አገውነትም፣ኢትዮጵያዊነት፣ነው፣ጉራጌነትም፣ኢትዮጵያዊነት፣ነው፣ሌሎችም፣በእርግጣ፣አማራነትም፣ኢትዮጵያዊነት፣ነው፣አማራው፣ለአማራነቱ፣ከአሲባ፣የምስክብ፣አይጠይቅም፣አማራዋ፣እናት፣ልጅ፣ስወልድ፣ጉልበቷ፣እስከ፣ሚጠነክር፣የልጇን፣እትብት፣በክብር፣ታስቀምጣች፣ጉልበቷ፣ሲጠነክር፣ሁለት፣እማኞቿን፣ይዛ፣በተለይ፣የህፃኑ/ኗ፣እሚቶች፣ወይም፣አያቶቹ፣ካሉ፣እነሱ፣ናቸው፣እማኝ፣የሚሆኑት፣ከለሉ፣ሌላ፣ሁለት፣ወላዶችን፣በእማኝነት፣ይዛ፣እማኞቿም፣ግራና፣ቀኝ፣ቁመው፣እናት፣መሬትን፣ቆፍራ፣ወደ፣ሰማይ፣ቀናብላ፣ወደ፣ምድር፣አንገቷ፣ደፍታ፣ፀልያ፣የልጇን፣እትብት፣ስትቀብር፣በግራና፣በቀኝ፣የቆሙት፣እማኞቿ፣በእልልታ፣እማኝነታቸውን፣ምስክርነታቸውን፣ይገልፃሉ፣ከዚያች፣ሶኮድ፣ደቂቃ፣አንስቶ፣ለዘላዓለም፣ኢትዮጵያዊ፣ነው፣ናት፣ነገር፣ግን፣የተረገመ፣የተረገመች፣ልጅ፣ከሆነ፣ከሆነች፣ዜግነቱን፣ለገንዘብ፣ለምቾት፣ሲል፣እትብቱን፣ረግጦ፣መገልበጥ፣ይቻላል። አማራው፣ለዝተዓለም፣ኢትዮጵያዊ፣ነበር፣ለዘለዓለም፣ኢትዮጵያዊ፣ነው፣ አማራውን፣ማንም፣የፖለቲካ፣ንፍጣም፣ንፍጡን፣አይለከልከም፣ የአማራው፣መደራጀት፣መጠናከር፣ለኢትዮጵያ፣አንድነት፣ጉልበት፣ትክሻ፣ክንድ፣እንጂ፣ጠንቅ፣ሁኖ፣አያውቅም፣አይሆንም፣ የአማራውን፣መደራጀት፣መጠናከር፣የሚፈሩት፣የሚጠሉት፣ጸረ-ኢትዮጵያ፣ቡድኖችና፣ግለሰቦች፣ናቸው። ኢትዮጵያ፣በቆራጥ፣በጀግና፣ልጆቿ፣ከባንዳና፣ከወራሪ፣የትግሬ፣ጦር፣ነፃ፣ትወጣለች፣ አማራው፣በአንድነት፣ይደራጅ፣ድር፣ቢያድር፣አንበሳ፣ያስር፣ነውና፣ ይቀጥላል፣— አቸናፊ፣አራጋው፣ 2017 ዓም…

የአሰፋ ጫቦ ብቸኛ ሴት ልጅ – ስለ አባቷ ትናገራለች “የሁልጊዜ ምኞቱ፣ እዚህ መጥቶ ከኛ ጋር መኖር ነበር”

የአሰፋ ጫቦ ብቸኛ ሴት ልጅ – ስለ አባቷ ትናገራለች “የሁልጊዜ ምኞቱ፣ እዚህ መጥቶ ከኛ ጋር መኖር ነበር” (አዲስ አድማስ፤ እሁድ ሚያዚያ 23,2009) ለመሆኑ እመቤት ከአባቷ ጋር የነበራት ግንኙነት ምን ይመስል…

የወልቃይት ጠገዴ የዐማራ ማንነት ጥያቄን ለማዳፈን በርካታ ወንጀሎችን ሲያከናውን የቆየው የትግራይ መንግሥት ሰሞኑን ደግሞ አዲስ ዘጋቢ ፊልም እያዘጋጀ መሆኑን ከወደ አዲረመጥና ኹመራ አካባቢዎች የመጡ መረጃዎች አመልክተዋል፡፡ ዘጋቢ ፊልሙ ባለፈው ሳምንት…

ባሕር ዳር ኮንሠርት ላይ በፈነዳ ቦንብን ምክንያት በማድረግ በርካታ ወጣቶች ታሠሩ፤ ሚያዚያ 21 ቀን 2009 ዓ.ም፤ በባሕር ዳር የመስቀል አደባባይ በነበረ የዘፈን ኮንሠርት ላይ ምሽት 1፡30 አካባቢ በፈነዳ ቦንብ ዝግጅቱ…