Satenaw: Ethiopian News & Breaking News: Your right to know! የወሰንና የማንነት ኮሚሽን የሚባል ነገር አለ። ይሄ ኮሚሽን ባገሪቷ ላሉ ችግሮች መፍትሄ ሊያመጣ የሚችል ኮሚሽን… The post ከህወሃት መወገድ በኋላ…